Het apostolaat

De religieuze is geroepen om de Heer te vergezellen en Zijn zending voort te zetten, nl. het geestelijk en menslievend dienstwerk aan de wereld, waarin het Rijk Gods tot stand komt. Aldus zijn we geroepen om met de H. Geest mee te werken en in Zijn kracht de Blijde Boodschap aan de mensen kenbaar te maken.

Als godgewijden willen we aanwezig zijn bij lichamelijk en materieel behoeftigen, maar ook de hongerende mens op zoek naar levensvervulling en bekering maakt het voorwerp van onze bijzondere zorg uit.


Apostolaatwerken te Vladslo


Onderwijs

Als wij teruggaan naar de oorsprong van onze congregatie, dan was het basisonderwijs onze belangrijkste opdracht. Momenteel is deze taak overgenomen door bekwame, gemotiveerde leken. De zusters blijven echter nog aanwezig in de inrichtende macht van de Vrije Basisschool Vladslo-Beerst.


Bezinningscentrum Mariaburcht

Ons voornaamste apostolaatwerk bestaat in het beheren van het bezinningscentrum. In het bezinningscentrum Mariaburcht wordt gastvrijheid geboden aan mensen die op zoek zijn naar verdieping, rust en stilte.


Parochiewerk

Als zusters van de parochie van Vladslo werd er steeds aandacht geschonken aan het parochiaal leven. Vroeger was er een zuster kosteres en werd de zorg voor kerk en sacristie aan haar toevertrouwd. Op heden biedt een jongere zuster haar diensten aan in het parochiaal secretariaat, in de parochieraad en de parochiewerking met o.a.:

Eucharistische Kernwerking
Een vriendengroep rond Jezus met kinderen van de basisschool komt maandelijks samen. Door spel- en catechesemomenten, worden op creatieve wijze religieuze en belangrijke levenswaarden in het licht gesteld. Telkens is er ook een aangepaste kinderviering.Vormselcatechese en Jonge Kerkgroep

Een zuster werkt elk jaar mee aan de vormselcatechese. In een Jonge Kerkgroep komen jongeren van 12 tot 16 jaar samen om via gesprek en activiteiten hun geloof te verdiepen en met elkaar te delen.


Charismatische Gebedsgroep en Gebedseiland

Op de tweede en vierde donderdag van de maand komt de charismatische gebedsgroep van 19u00 tot 21u00 bijeen om te bidden rond het woord van de Bijbel. In gebed en lofprijzing proberen ze te groeien in geloof in de Heer Jezus die hen bemint. Dit kan leiden tot een vernieuwing van het christelijk leven. Op de eerste en de derde donderdag van de maand gaat in Mariaburcht een gebedseiland door van 10u00 tot 16u00 om te bidden voor de noden van de Kerk.


Andere gebedsmomenten

Op de eerste en derde donderdag van de maand is er eucharistische aanbidding van 19u30 tot 20u30. De eerste vrijdag van de maand is er om 18u00 een eucharistieviering met aansluitend aanbidding.


Apostolaatwerken te Houthulst


Ouderenzorg

Het RVT Cassiers werd nog opgericht door de zusters van Houthulst in 1866. Op heden is het RVT uitgegroeid tot een eigentijds woon- en zorgcentrum onder leiding van een team gemotiveerde en christelijk bewogen medewerkers. Meer informatie kan U vinden op de website www.cassierswzc.be. Enkele zusters zijn lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur van de VZW Cassiers Woon- en Zorgcentrum alsook van de VZW Merkem Seniorenzorg Woon- en Zorgcentrum.
Ziekenapostolaat

Een zuster die ter plaatse woont, maakt deel uit van het Palliatief Team van het RVT Cassiers. Twee zusters zorgen voor het ziekenapostolaat op de parochies van de federatie Houthulst. Samen met een groep medewerkers krijgen de zieken elke maand een bezoekje. Hierdoor zijn we ook in staat om kwalitatieve zorg te bieden aan eigen zieke of oudere medezusters.


Missies

Op 2 april 1957 ging een missionaire droom in vervulling met de oprichting van een missiepost. De algemeen overste, Zuster Regina, en drie zusters vertrokken van Vladslo naar Kisantu, een missiepost van de paters Jezuïeten, gelegen in de Bas-Congo op 120 km van Leopoldsville (thans Kinshasa) om er te werken in het 'hospitaal'. Heden is er nog één zuster werkzaam, dit in federaal verband met zusters van meerdere congregaties.
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign